Logo Abeln Advocaten

2019

22 augustus 2019|Jan Harmen Baljet

Artikel 24 van de WOR als middel om je invloed als OR te doen gelden.

Beleefd afwachten of het de ondernemer behaagt om een voorgenomen besluit voor advies of instemming voor te leggen hoeft de OR zeker niet. De OR kan al in een vroeg stadium in actie komen. Artikel 24 van de WOR helpt de OR daarbij. Waarbij commissarissen, bestuursleden of bestuurders van de moedervennootschap acte de presence moeten geven. Op naar de assertieve OR en pro-actieve ondernemer!

 

De wet op de ondernemingsraden (WOR) kent een hele serie besluiten waarvoor de .....

Lees meer
18 juni 2019|Jan Harmen Baljet

Fysiotherapie en all-in loon

In de fysiotherapiebranche wordt al sinds jaar en dag gewerkt met een zgn. all-in-loon. Daarover is geruime tijd het nodige te doen geweest. Het ging met name om de vraag of zo’n all-in-loon wel geoorloofd was.

Onrust ontstond door een uitspraak van de kantonrechter in Zaandam begin 2017, die een fysiotherapiepraktijk veroordeelde om aan een werknemer, fysiotherapeut, alsnog vakantiedagen en vakantiegeld te betalen. Terwijl de praktijk betoogde dat die vakantiedagen en vakantiegeld al in het all-in-loon .....

Lees meer
02 april 2019|Jan Harmen Baljet

Nieuwe wetgeving: arbeidsovereenkomst gemakkelijker ontbinden op combi-grond?

Tot voor enkele jaren terug had een werkgever die een eind wilde maken aan de arbeidsovereenkomst van zijn werknemer de vrije keus om te kiezen tussen de UWV-route en de kantonrechter.

Bij het UWV kon hij een ontslagvergunning aanvragen, en als die was verleend, de arbeidsovereenkomst opzeggen. Of hij kon aan de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Met ingang van 1 juli 2015 werd de wet werk en zekerheid ingevoerd. Hoewel die wet bedoeld was .....

Lees meer
20 maart 2019|Jan Harmen Baljet

Na twee jaar ziekte heeft ontslagen werknemer recht op transitievergoeding. Werkgever kan die gecompenseerd krijgen.

 

Transitievergoeding

 

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 moet een werkgever aan de werknemer die twee jaar of langer in dienst is, bij ontslag een transitievergoeding betalen. Die vergoeding is de werkgever verschuldigd als hij het arbeidscontract opzegt of door de rechter laat ontbinden.

Die vergoeding moet de werkgever eveneens betalen als sprake is van een tijdelijk arbeidscontract en de werkgever besluit dat niet te verlengen.

 

Ook transitievergoeding bij ontslag na .....

Lees meer

2018

26 april 2018|Jan Harmen Baljet

Terecht op staande voet ontslagen en toch een vergoeding mee. Kan dat?

Ontslag op staande voet: hoe zat het?

Wil een werknemer op staande voet ontslagen kunnen worden, dan moet hij het bont hebben gemaakt. Voor zo’n ontslag is een - wat de wet noemt - dringende reden, vereist. De wet geeft daarvan een lijstje voorbeelden: de werkgever misleiden met valse getuigschriften, je als werknemer schuldig maken aan dronkenschap of liederlijk gedrag, diefstal, bedrog, verduistering, mishandeling. De werkgever moet dat wel overtuigend kunnen bewijzen.

En als de werkgever dat laakbare .....

Lees meer
12 maart 2018|Jan Harmen Baljet

Zit werknemer automatisch vast aan door OR met werkgever afgesproken wijziging van arbeidsvoorwaarden?

Zit een individuele werknemer automatisch vast aan een wijziging van arbeidsvoorwaarden die niet door hemzelf maar door de ondernemingsraad (OR) met de werkgever is afgesproken?

Dat is een belangrijke vraag. Want een OR heeft namelijk niet dezelfde positie als een vakbond. Een vakbond kan namelijk cao’s afsluiten die haar leden binden.  Een OR kan dat niet. Maar hoever reikt de macht van een OR dan wel? Die vraag kwam aan de orde in twee afzonderlijke zaken, die .....

Lees meer
07 februari 2018|Jan Harmen Baljet

Ondernemer mag OR niet voor voldongen feiten stellen. Advies moet vóóraf worden gevraagd. En: OR moet ook al kunnen adviseren bij door ondernemer aan onderzoeksbureaus te geven adviesopdrachten

Een ondernemer die zijn onderneming van de hand wil doen, doet er verstandig aan de rechten van de OR serieus dient te nemen. Met het negeren van de medezeggenschap maakt de Ondernemingskamer korte metten, zoals blijkt uit een uitspraak van de Ondernemingskamer van 10 oktober 2017.

Uniface B.V. is de leverancier van een bedrijfssoftware-applicatietool. De aandeelhouders wilden Uniface B.V. verkopen. Zo’n besluit is een besluit tot overdacht van zeggenschap over de onderneming. De OR van Uniface B.V. .....

Lees meer

2017

13 september 2017|Jan Harmen Baljet

Andere ondernemer neemt besluit. Toch adviesrecht voor eigen ondernemingsraad.

Een ondernemingsraad heeft het recht om advies uit te brengen bij diverse voorgenomen besluiten van de ondernemer.

Daarbij gaat het onder meer om besluiten van de ondernemer om de zeggenschap over de onderneming over te dragen aan een andere onderneming (bijvoorbeeld: verkoop), besluiten van de ondernemer om zeggenschap te verkrijgen over een andere onderneming (bijvoorbeeld: aankoop), een besluit om blijvend samen te werken met een andere onderneming (bijvoorbeeld: fusie), een wijziging van een dergelijk besluit, een besluit .....

Lees meer
04 augustus 2017|Abeln Advocaten

Heibel in de OR (vervolg)

 

Nee, in het land der ondernemingsraden is het niet altijd pais en vree. Zo was binnen de OR van een ambtelijke organisatie tussen twee OR-leden en de rest van de OR wrijving ontstaan. De twee OR-leden voelden zich zelfs zodanig tekortgedaan dat zij bij de directie officiële klachten indienden over het gedrag van drie specifieke OR-leden, waaronder de voorzitter.

Die klachten behelsden uitsluitend onvrede die bij de klagers leefde over de besluitvorming en het overleg in de .....

Lees meer
21 juni 2017|Jan Harmen Baljet

Heibel in de OR

  • KAN WERKGEVER ZELF BEPALEN DAT WERKNEMER OR-WERK MOET NEERLEGGEN?
  • HEIBEL IN DE OR: WAT ALS OR VAN RECALCITRANT OR-LID AFWIL?

 

Werkgever verbiedt werknemer OR-werk

De gemeente Amsterdam schorste een GGD-medewerker. Die zou zich hebben misdragen. Hij werd ervan verdacht een raadslid te hebben beïnvloed en zou ook op andere manieren niet integer hebben gehandeld. In afwachting van een onderzoek zette de gemeente Amsterdam hem met onmiddellijke ingang op non-actief. Dat betekende dat hij zijn werk niet kon verrichten. Maar daar .....

Lees meer
21 juni 2017|Jan Harmen Baljet

Beroepstermijn en koude kermis

Goed en informeel overleg tussen ondernemer en OR kan belangrijk zijn. Maar dat neemt niet weg dat het zeer onverstandig is om de formele bepalingen van de WOR uit het oog te verliezen. Wees als OR alert: let er altijd op dat u als OR uw adviesrecht niet verspeelt. Hoe dat kan gebeuren? Door te traag te reageren. Door niet tijdig advies te geven. Door af te zien van het geven van advies. Of door niet .....

Lees meer