Logo Abeln Advocaten

Andere ondernemer neemt besluit. Toch adviesrecht voor eigen ondernemingsraad.

Een ondernemingsraad heeft het recht om advies uit te brengen bij diverse voorgenomen besluiten van de ondernemer.

Daarbij gaat het onder meer om besluiten van de ondernemer om de zeggenschap over de onderneming over te dragen aan een andere onderneming (bijvoorbeeld: verkoop), besluiten van de ondernemer om zeggenschap te verkrijgen over een andere onderneming (bijvoorbeeld: aankoop), een besluit om blijvend samen te werken met een andere onderneming (bijvoorbeeld: fusie), een wijziging van een dergelijk besluit, een besluit van de ondernemer tot inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming.

Zolang het de eigen ondernemer is in de onderneming waarvan de ondernemingsraad de ondernemingsraad is, is het overzichtelijk.

Maar heel vaak, bijvoorbeeld als de onderneming onderdeel is van een concern, worden dat soort besluiten helemaal niet genomen door de eigen ondernemer zelf, maar door de ondernemer die erboven zit, de aandeelhouder (holding). Of er is sprake van een heel andere ondernemer die een besluit heeft genomen, terwijl diens besluit wel rechtstreeks ingrijpt in de gang van zaken bij de onderneming en daar ver strekkende gevolgen voor heeft.

Wat moet u als ondernemingsraad doen als u met dat soort besluiten geconfronteerd wordt? Hoe zit het met het adviesrecht?

Er zijn namelijk ondernemers die in zo’n geval de handen hulpeloos ten hemel heffen en zeggen dat ze op het besluit geen enkele invloed hebben gehad. Want zij hebben het immers zelf niet genomen; ze voeren het alleen maar uit.

Maar als de ondernemingsraad vervolgens naar de holding of de andere ondernemer stapt die het besluit wel genomen heeft, krijgt de ondernemingsraad van de holding of die andere ondernemer te horen dat hij met de ondernemingsraad niets te maken heeft. Want die is immers geen ondernemingsraad van de holding of andere ondernemer.

Staat de ondernemingsraad dan, wat haar recht op medezeggenschap betreft, met lege handen? Moet hij het moede hoofd in de schoot leggen?

Nee, beslist niet. Om te voorkomen dat de ondernemingsraad in dergelijke situaties buitenspel komt te staan, heeft de hoogste rechter in OR-zaken, de Ondernemingskamer, het systeem van de ‘toerekening’ en het ‘mede-ondernemerschap’ ontwikkeld. Dat is juridisch tamelijk ingewikkeld.

Maar het komt er op neer dat – ook al is het betreffende besluit niet door de eigen ondernemer genomen maar bijvoorbeeld door de holding of door een andere ondernemer – de ondernemingsraad toch op grond van artikel 25 van de wet op de ondernemingsraden (WOR) een volwaardig adviesrecht kan claimen. En als dat niet wordt gehonoreerd door middel van een beroepsprocedure (of door middel van een spoedprocedure als dat nodig is) naar de rechter kan stappen om dat recht op advies af te dwingen.

Denk als ondernemingsraad niet te snel: “Het besluit is niet genomen door onze eigen ondernemer, dus wij hebben geen recht op advies”. Dat recht hebt u als ondernemingsraad namelijk wèl.

Er is dus geen reden om bij de pakken neer te zitten. Blijf alert en beroep u op uw adviesrecht en doe dat ook snel. Meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact op met ons kantoor.

Vorige pagina
Volgende pagina