Logo Abeln Advocaten

Na twee jaar ziekte heeft ontslagen werknemer recht op transitievergoeding. Werkgever kan die gecompenseerd krijgen.

 

Transitievergoeding

 

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 moet een werkgever aan de werknemer die twee jaar of langer in dienst is, bij ontslag een transitievergoeding betalen. Die vergoeding is de werkgever verschuldigd als hij het arbeidscontract opzegt of door de rechter laat ontbinden.

Die vergoeding moet de werkgever eveneens betalen als sprake is van een tijdelijk arbeidscontract en de werkgever besluit dat niet te verlengen.

 

Ook transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte

 

Het verschil met de situatie vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is dat een werkgever óók een transitievergoeding moet betalen, als hij een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat. Een dergelijk ontslag is na 2 jaar mogelijk als de werknemer zijn eigen werk niet meer kan verrichten, en bij de werkgever evenmin ander passend werk voorhanden is.

 

Werkgevers vinden die transitievergoeding onrechtvaardig. Immers ze hebben dan al twee jaar loon doorbetaald en vaak aanzienlijke kosten gemaakt voor re-integratie.

 

Compensatie

 

Daarom is er een wet aangenomen, die regelt dat werkgevers die in zo’n situatie een transitievergoeding hebben betaald, daarvoor worden gecompenseerd.

 

Die compensatie gaat verstrekt worden door het UWV en betaald worden uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. Daar staat dan wel een premieverhoging tegenover.

 

Met terugwerkende kracht

 

De wet gaat per april 2020 in en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Alle vanaf die laatste datum wegens arbeidsongeschiktheid gegeven ontslagen waarbij een transitievergoeding is betaald, vallen eronder.

 

De regeling geldt niet alleen voor officiële ontslagaanzeggingen, maar ook voor beëindigingsovereenkomsten die werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2015  in verband met de langdurige arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheid van 2 jaar of langer) van de werknemer hebben gesloten. Als daarbij een transitievergoeding is toegekend kan de werkgever ook daarvoor een compensatie vragen.

 

Wat te doen?

 

Ga na of u als werkgever sinds 1 juli 2015 transitievergoedingen hebt betaald aan werknemers die ontslagen zijn wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Met ontslag wordt allereerst de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever bedoeld waarbij deze eerst een ontslagvergunning heeft verkregen van het UWV. Maar het gaat óók om ontslagen die tot stand zijn gekomen door middel van een zgn. beëindigingsovereenkomst (ontslag met wederzijds goedvinden). De reden dient in alle gevallen de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer te zijn.

 

Reden beëindiging vermelden

 

Vermeld in toekomstige beëindigingsovereenkomsten door middel waarvan een arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd en een transitievergoeding wordt toegekend, nadrukkelijk dat die langdurige arbeidsongeschiktheid de reden was om een eind te maken aan het dienstverband. Zodat u voor de compensatie van de aan de werknemer betaalde transitievergoeding in aanmerking komt.  

 

Aanvragen

 

Let op: niet te lang wachten met het aanvragen van de compensatie bij het UWV. Voor vanaf 1 april 2020 betaalde transitievergoedingen is de aanvraagtermijn 6 maanden. Compensatie voor transitievergoedingen, uitbetaald in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020, kan vanaf 1 april 2020 tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden aangevraagd.

 

 

Vorige pagina
Volgende pagina